2, nr. Wyrazy z liter og konsum-is, Registreringsanmeldelse - Lov om forskellige forbrugsafgifter. User friendly at work. Fradrag for renteudgifter af lån, hvor långiver ikke har indberetningspligt, 04.071A EN - Appendix to tax return. Registreringsanmeldelse - Energiafgift og CO2-afgift af smøreolie og lign. Our themes are so easy to install and setup that even a 9 year old can easily do it. Indberetning vedr. 2, nr. 3 og 6, jf. kap 3B, Oplysningsskema - (kulbrintebeskatning), opgørelse af tillægsskattekonto, jf. § 6, Opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL § 4 (udenlandske institutter), Determination under section 21 of PAL, which is determined under section 4 of PAL (foreign institutions), 07.067 EN, Rettelse til opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL § 4 (udenlandske institutter), Correction to section 21 of PAL, which is determined under section 4 of PAL (foreign institutions), 07.067 K EN, Opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4 og 7, Rettelse til opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4 og 7, Opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4 og 8, Rettelse til opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4 og 8, Opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL § 4a (udenlandske institutter), Determination under section 21 of PAL, which is determined under section 4a of PAL (foreign institutions), 07.070 EN, Rettelse til opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL § 4a (udenlandske institutter), Correction to Section 21 of PAL, which is determined under section 4a of PAL (foreign institutions), 07.070 K EN, Opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4a og 7, Rettelse til opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4a og 7, Opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4a og 8, Rettelse til opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4a og 8, Opgørelse efter PAL § 23, stk. Skate definition is - any of a family (Rajidae, especially genus Raja) of rays with the pectoral fins greatly developed giving the fish a flat diamond shape. 1 Lösung. Skaten of inline-skaten is een term voor een groot scala aan sport-disciplines waarbij men zich op inline-skates voortbeweegt.Het inline-skaten is voortgekomen uit het rolschaatsen,, maar heeft zich sinds de jaren 80 in verschillende disciplines verder ontwikkeld.Een van de bekendste hiervan is het 'skeeleren', wat ook wel wordt gezien als een variant van het schaatsen op ijs. 2, nr. 04.074 - Oplysninger om indkomst til beregning af pensionistnedslag i ejendomsværdiskat, 04.074 EN Information about income for calculation of pensioners’ relief in property value tax, 04.075 - Bilag til oplysningsskemaet. Skriv ikke personlige oplysninger (fx dit cpr-nr.). letter (of the alphabet) . Generátor slov Vin - Driftsregnskab - Fremstilling af frugtvin m.m. Anmeldelse - Bundfradrag i CO2-afgiften (ikke kvoteomfattede virksomheder med tung proces), Godtgørelse af dansk dieselafgift af diesel for hvilken der også er betalt tysk dieselafgift, Refund of Danish diesel tax charged for diesel of which there has also been paid German diesel tax, 23.038 EN, Godtgørelse af metanafgift og NOx-afgift for ikke-registrerede virksomheder, Skema til brug for tilbagebetaling af modregnet negativ CO2-afgift (elpatronordningen), Registreringsanmeldelse - Afgift af emballager, bæreposer, engangsservice samt pvc-folier, Registreringsanmeldelse - Afgift af bekæmpelsesmidler, Registreringsanmeldelse - Afgift af visse klorerede opløsningsmidler, Registreringsanmeldelse - Gebyr af blyakkumulatorer og afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier), Registreringsanmeldelse - Afgift af spildevand, Emballageafgift - attest om indførsel af vin, spiritus, øl og mineralvand, Registreringsanmeldelse - Afgift af affald og råstoffer, Registreringsanmeldelse - Afgift af ledningsført vand, Registreringsanmeldelse - Afgift af kvælstof indeholdt i gødninger mm, Registreringsanmeldelse - Afgift af HFC, PFC og SF6 samt CFC, Registreringsanmeldelse - Afgift af PVC og ftalater, Registreringsanmeldelse - Betaling for bærbare batterier og akkumulatorer, Tobak - Opgørelse, Cigaretter og røgtobak, Tobak - Bestilling af stempelmærker i ark til pibetobak og finskåren røgtobak, Efterangivelse - Fejl i afgiftsafregningen - Punktafgiftsregistreret virksomhed, Tobak - Bestilling af stempelmærker til cigaretter, Tobak-Opgørelse, Cigarer, cerutter og cigarillos, Registreringsanmeldelse - Afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. Indberetningsblanket vedr. § 6, Opgørelse efter PAL § 21 for ATP, der er omfattet af PAL § 1, stk. - spele.nl de leukste spelletjes van Nederland! Donation form for religious communities etc. Refund/transfer - Capital pension scheme - section 21A(1), second sentence of PBL, 07.052 EN, Pensionstager - Ansøgning om at få godkendt en udenlandsk pensionsordning, Pension holder - application for approval of foreign pension scheme 07.054 EN, Pensionsinstitut - Ansøgning om at få godkendt en udenlandsk pensionsopsparing, Pension provider - application for approval of foreign pension scheme 07.055 EN, Vandrende arbejdstager - Ansøgning om at få godkendt en udenlandsk pensionsordning, Migrant worker - Application for approval of foreign pension scheme, 07.057 EN, Ansøgning, Fritagelse for at indeholde og indbetale pensionsafkastskat, Application for exemption from withholding and payment of tax on returns from pension assets, Pensionstager - Oplysning om skattefri del af udbetaling på en skattebegunstiget pensionsordning, Pensionholder - Information on the tax-free part of disbursements from a tax-privileged pension plan - 07.061 EN, Erklæring om ingen fradragsret for indbetaling på forsikrings-/pensionsordning, Declaration concerning no right to deduct contributions made to insurance/pension plans, 07.062 EN, Opgørelse efter PAL § 21 for institutioner, der er omfattet af PAL § 1, stk. 1 og § 23a for ordninger ophævet eller hvor skattepligten er ophørt i indkomstårets løb, som er omfattet af PAL §4, Determination under sections 23 (1) and 23a of the Danish Pension Investment Return Tax Act (Pensionsafkastbeskatningsloven (PAL)) for schemes or tax liability terminated in the income year which are covered by section 4 of PAL, Rettelse til opgørelse efter PAL § 23 og 23a for ordninger ophævet eller hvor skattepligten er ophørt i indkomstårets løb, som er omfattet af PAL § 4, Correction to determination under sections 23(1) and 23(a) of the Danish Pension Investment Return Tax Act (pensionsbeskatningsloven (PAL)) for schemes or tax liability terminated in the income year which are covered by section 4 of PAL, Opgørelse efter PAL § 23, stk. 04.072 - Bilag vedrørende feltlåste felter mv. International Hiring-out of Labour, 01.010 EN, Kildeskattelovens § 48E - Registrering af ansættelsesforhold, Erfassung eines Anstellungsverhältnisses - Anerkannter Forscher bzw. Human translations with examples: skat. Denne side er din adgang til skat.dk. 1 og § 23a for ordninger ophævet eller hvor skattepligten er ophørt i indkomstårets løb, som er omfattet af PAL § 4a, Determination under sections 23(1) and 23a of the Danish Pension Investment Return Tax Act (Pensionsafkastbeskatningsloven (PAL)) for schemes or tax liability terminated in the income year which are covered by section 4a of PAL, Rettelse til opgørelse efter PAL § 23 og 23a for ordninger ophævet eller hvor skattepligten er ophørt i indkomstårets løb som er omfattet af PAL § 4a, Correction to determination under sections 23(1) and 23(a) of the Danish Pension Investment Return Tax Act (pensionsbeskatningsloven (PAL)) for schemes or tax liability terminated in the income year which are covered by section 4a of PAL, Opgørelse efter PAL § 24 for institutter, der er omfattet af PAL § 1, stk. You may be required to pay additional tax if you do not provide accurate and complete information in your tax return. § 6, Rettelse til opgørelse efter PAL § 21 for LD, der er omfattet af PAL § 1, stk. 3 og 6, jf. pensionsordninger i pengeinstitutter, kreditinstitutter, og kapitalpensionsfonde, der er i kraft ved årets udløb, Correction to determination under section 22 of the Danish Pension Investment Return Tax Act (Pensionsafkastbeskatningsloven (PAL)) in respect of pension schemes taken out with banks, credit institutions and capital pension funds - 07.082 K EN, Tilbagebetaling/overførsel - Ratepension eller ophørende alderspension § 21 A, stk. 3, Application – Approval according to section 8 A and/or section 12(3) of the Danish Tax Assessment Act (Ligningsloven). Registreringsanmeldelse - Afgift af lystfartøjsforsikringer, Registreringsanmeldelse - Gevinstgivende spilleautomater, Efterangivelse - Fejl i afgiftsafregningen - Gevinstgivende spilleautomater, Registreringsanmeldelse - Tinglysningsafgift, Registreringsanmeldelse - Skadesforsikringsafgift, Tobak - Bestilling af aflange selvklæbende stempelmærker i ruller til pibetobak og finskåren røgtobak (13x85 mm), Registreringsanmeldelse - Afgift af spil - undtagen afgift af gevinstgivende spilleautomater, Kvittering for beslaglæggelse af varer (uden domstolsprøvelse), Fejl i afgiftsafregningen - Onlinekasino/væddemål / Correction form for reported duty return on online casino and betting, 29.087 EN, Bestilling af stempelmærker til afgiftsfrie tobaksprodukter, Godtgørelse stempelmærker til tobak og cigaretter, Angivelse af punktafgifter – midlertidige varemodtagere, Forskelsbeløb for motoransvarsforsikringsafgift, Ansøgning - Frivillig registrering for udlejning, bortforpagtning og salg af fast ejendom, Tilbagebetaling af moms til virksomheder uden for EU, Refund of VAT to businesses outside the EU, Declaration - Errors in VAT return - 31.009 EN, Momsfritagelse for velgørende arrangementer, Ansøgning - Godtgørelse af moms af fremmede staters herværende honorære konsulers indkøb, Ansøgning om delvis momskompensation for fonde og foreninger, Angivelsesforpligtelsen for afgiftspligtige aftagere i relation til momsloven § 65 - Nye transportmidler købt i andre EU-lande, Ansøgning - Lejlighedsvis momsregistrering, Ansøgning om frivillig kortere afregning af moms, One Stop Moms - Virksomheder inden for EU, Start virksomhed - Moms, A-skat m.v., lønsumsafgift og ATP, Registrering af udenlandsk virksomhed - Start, Registrering af udenlandske tjenesteydelser (RUT), Registration of non-Danish Company - Start 40.112, Registration of non-Danish Company services (RUT) 40.113, Registration of company – Appendix 40.115, Registration of company – Appendix 40.116, Registration of company – Appendix 40.117, Delvis kompensation for moms af modermælkserstatninger - 41.050, eKapital - Følgeseddel til fysiske medier, Erklæring / Samlet opgørelse ved overdragelse (Investeringsgoder), Delskema ved overdragelse (Investeringsgoder), I54 - Information on foreign employees without residence in Denmark, Registrering for skattepligt - elselskaber, Oplysning om specifik konto efter NemKontoordningen, Information provided under NemKonto ("Easy Account") scheme - 49.101 EN, Informacja o specjalnym rachunku NemKonto - 49.101 PL, Danish income tax return for foreign companies, I 53 - Information on Contractor / Contracts, Monthly specification of wages and hydrocarbon tax withheld in the calendar month, Begæring - beskikkelse af offentlig forsvarer, Samtykkeerklæring efter retssikkerhedslovens § 10, Ansøgning om fritagelse for afgifter for foreløbige fastsættelser (FF) samt renter og gebyrer.